โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัดเทศบาล
 - งานทะเบียนราษฏร
 - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 - โรงเรียนเทศบาล
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม
Acrobat Download Program
 
 

 ชื่อ : นายสุนทร พันธ์ภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.สุเมธิน จำปามา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริการและแผยแพร่วิชาการ


ชื่อ : นายสุริยัน ชูลิขิต
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายนิติกร


ชื่อ : นางสาวลัดดา อุ่นเพ็ง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


ชื่อ : นางสาวปวีณา ประเสริฐศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคลัง


ชื่อ : นางอาทิตยา วงษ์สกุล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ


ชื่อ : นางสาวภิรมภรณ์ พลหงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์


ชื่อ : นายธนเสฎฐ์ จรัสกมลพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนิติกร


ชื่อ : นางสาวสิริพร ประกอบดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(ช่วยงานประชาสัมพันธ์)


ชื่อ : นายณัฐวรรธน์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์


ชื่อ : นางสาวธนันพัชร์ บุดดาดวง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนิติกร


ชื่อ : นายอนุชิต โชคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป


ชื่อ : นายจักรายุทธ มาปัสสา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์


ชื่อ : นายชูสิทธิ์ ถาวร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

 
© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด