หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม
Acrobat Download Program
 
 

 

ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแพ

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553


ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง กาประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 แห่งสภาเทศบาลเมืองชุุมแพ
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 21/2559
วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559
วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 20/2559
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองชุมแพ
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ในสายงานนักบริหารงานทั่วไป
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ในสายงานนักบริหารงานการคลัง
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานบริหารงานท้องถิ่น
วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙
วันที่ 29 ก.ย.59ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการถนนคนเดินเมืองชุมแพ โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 29 ก.ย.59 เรื่อง จัดซื้อเสาไฟประติมากรรมนกฮูก อลูมิเนียมหล่อ พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ต้น โดยวิธีฯ
วันที่ 29 ก.ย.59ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างหมาจัดทำป้ายไฟประชาสัมพันธ์ถนนคนเดินเมืองชุมแพ "CHUMPHAE WALKING STREET ถนนคนเดินเมืองฯ
วันที่ 27 ก.ย. 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างเหมาออกแบบอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 10 คูหา โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
27ก.ย.59 เรื่องประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ-สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชุมแพ จำนวน 48 รายการ(รายหัว) โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 27 กันยายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 18/2559
วันที่ 26 กันยายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง รายงานผลสรุปการเสนอราคาประมูลซื้อเสาไฟฟ้าขนาดโคนเสาไม่น้อยกว่า 127 มม.หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม. ปลายเสาไม่น้อยกว่า 60 มม. หนา 3.2 ความสูง 6 เมตร พร้อมโคมไฟ LED ขนาด 120 วัตต์ จำนวน 95 ชุด
วันที่่ 26 กันยายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง รายงานผลสรุปการเสอนราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีตถนนโคกสูงโนนสำราญ๓ (ชุมชนโคกสูง-โนนสำราญ) โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ
วันที่ 26 กันายายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนโนนศิลา
วันที่ 22 กันยายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ 22 กันยายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(จ้างเหมาปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล1)
วันที่ 20 ก.ย. 59ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นประมูลซื้อเสาไฟขนาดโคนเสาไม่น้อยกว่า 127 มม.หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม. ปลายเสาไม่น้อยกว่า 60 มม. หนาฯ
วันที่ 20 ก.ย. 59 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(ถนนโนนศิลา1)
วันที่ 20 ก.ย.59ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวตราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนโคกสูงโนนสำราญ ๓(โคกสูง-โนนสำราญ) ด้วยระบบอิเล็กฯ
วันที่ 20 ก.ย.59 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(ถนนร่วมใจพัฒนา(โนนสูง2))
วันที่ 20 กันยายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 17/2559
วันที่ 20 กันยายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 16 ก.ย.59 เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อถังพลาสติก ๒๐๐ ลิตร พร้อมสกรีนข้อความ "เทศบาลเมืองชุมแพถังขยะใช้ร่วมกัน" โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 14 ก.ย. 59 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนโรจน์รังสรรค์ )

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 >>

 
© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด