หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม
Acrobat Download Program
 
 

 

ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแพ

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553


ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSL LUMENS จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เทศบาลเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่องการจ้างออกแบบอาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น จำนวน ๑๐ คูหา โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
วันที่ 25 สิ.ค.59 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อส้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนรวมประชา
วัน 23 ส.ค.59 ประกาศฯ เรื่อง ประมูลซื้อเสาไฟขนาดโคนเสาไม่น้อยกว่า ๑๒๗ มม.หนาไม่น้อยกว่า ๓.๒ มม.ปลายเสา ไม่น้อยกว่า ๖๐ มม.หนา ๓.๒ มม. ความสูงฯ
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานออกกำลังกาย โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 22 ส.ค.59 ประกาศ ทบ.เมืองชุมแพ เรื่อง จัดซื้อเครื่องเติมอากาศ ๑๐ ใบพัด พร้อมตู้ควบคุมเครื่องเติมอากาศออโตเมติก(๑ชุดควบคุม ๒ มอเตอร์)สายไฟฯ
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนดอนกู่)
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไหล่ทางทั้งสองฝั่งถนนสันติสุข4โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพเรื่องประกาศราคากลางจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯขนาด4.50x8.40เมตรจำนวน 2 ซุ้มพร้อมติดตั้งโดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และผู้ชนะการเสนอราคา(จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนทุ่งวารี)
วันที่ 9 สิงหาคม 2559ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาและผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(ถนนแถมสมบัติต่อจากเดิม)
วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายพิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนหายโศก (ฝั่งทิศใต้) โดยวิธีสอบราคา
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เรื่องการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 แห่งสภาเทศบาลเมืองชุมแพ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนดอกกู่ โดยวิธีสอบราคา
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนทุ่งวารี
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนแถมสมบัติ (ต่อจากของเดิม)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559
ประเมินเทศบาล เดือนก.ค.2559
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนแถมสมบัติ (ต่อจากเดิม)
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนหายโศก (ฝั่งทิศใต้)
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนนครชัย 1 โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 7 ก.ค.2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(โครงการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนหนองตาไก้ ๕)
วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนหนองตาไก้ ๕ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนแถมสมบัติ (ต่อจากเดิม) โดยวิธีสอบราคา
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนโนนสูง ๑ (ซอยไก่ตี) โดยวิธีสอบราคา

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>

 
© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด