หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม
Acrobat Download Program
 
 

 

ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแพ

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

คลิก>>>>ดูรายละเอียด

ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553


ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 กันยายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ 22 กันยายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(จ้างเหมาปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล1)
วันที่ 20 ก.ย. 59ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นประมูลซื้อเสาไฟขนาดโคนเสาไม่น้อยกว่า 127 มม.หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม. ปลายเสาไม่น้อยกว่า 60 มม. หนาฯ
วันที่ 20 ก.ย. 59 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(ถนนโนนศิลา1)
วันที่ 20 ก.ย.59ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวตราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนโคกสูงโนนสำราญ ๓(โคกสูง-โนนสำราญ) ด้วยระบบอิเล็กฯ
วันที่ 20 ก.ย.59 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(ถนนร่วมใจพัฒนา(โนนสูง2))
วันที่ 20 กันยายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 17/2559
วันที่ 20 กันยายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 16 ก.ย.59 เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อถังพลาสติก ๒๐๐ ลิตร พร้อมสกรีนข้อความ "เทศบาลเมืองชุมแพถังขยะใช้ร่วมกัน" โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 14 ก.ย. 59 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนโรจน์รังสรรค์ )
วันที่ 14 กันยายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 16/2559
วันที่ 14 กันยายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 15/2559
วันที่ 14 กันยายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สรุปผลการดำเนนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559
วันที่ 12 กันยายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนโนนศิลา
วันที่ 9 ก.ย.59ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนรวมประชาฯ
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ โดยวิธีสอบราคา
วันที่ 8 กันยายน 2559 ประกาศ เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว คสล.โรงเรียนเทศบาล๑(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์ พร้อมติดตั้งประตูฯ
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงโดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 6 กันยายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนร่วมใจพัฒนา (โนนสูง ๒)
วันที่ 6 กันยายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนโนนศิลา ๑
วันที1 ก.ย.59 ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างหเมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนโคกสูงโนนสำราญ ๓ (ชุมชนโคกสูง-โนนสำราญ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 1 กันยายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่องประมูลซื้อเสาไฟขนาดโคนเสา ไม่น้อยกว่า ๑๒๗ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๓.๒ มม. ปลายเสาไม่น้อยกว่า ๖๐ มม.หนา ๓.๒ มม. ความสูง ๖ เมตร พร้อมโคมไฟ LED ขนาด ๑๒๐ วัตต์ จำนวน ๙๕ ชุด พร้อมติดตั้งยึดติดกับฐาน คสล. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
วันที่ 1 กันยายน 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ยกเลิกประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ ฉบับที่ ๒๗๗/๒๕๕๙ เรื่องประมูลซื้อเสาไฟขนาดโคนเสา ไม่น้อยกว่า ๑๒๗ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๓.๒ มม. ปลายเสาไม่น้อยกว่า ๖๐ มม.หนา ๓.๒ มม. ความสูง ๖ เมตร พร้อมโคมไฟ LED ขนาด ๑๒๐ วัตต์ จำนวน ๙๕ ชุด พร้อมติดตั้งยึดติดกับฐาน คสล. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อโต๊ะอาหาร ขนาด ๖๐*๑๘๐*๗๕ เซนติเมตร พร้อมม้านั่งยาวระแนง 2 ข้าง ขนาด ๓๐*๑๘๐*๔๕ เซนติเมตร โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจร คสล.ถนนโรจน์รังสรรค์
วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSL LUMENS จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เทศบาลเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่องการจ้างออกแบบอาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น จำนวน ๑๐ คูหา โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
วันที่ 25 สิ.ค.59 ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อส้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนรวมประชา

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >>

 
© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด